ОБЩИ УСЛОВИЯ


Добре дошли във Pharmacy-bg.com. Този сайт е собственост на „Фармаси БГ” ООД  и за краткост по-долу ще бъде наричан със събирателните „ние”, „нас”, „сайта”, „магазина”или „фирмата”. Тези Общи условия уреждат начините за ползване на Сайта от посетителите на интернет страниците, намиращи се на домейна pharmcy-bg.com. С използването на Сайта и услугите, предоставени от него, всеки посетител се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва последната версия на Общите Условияи Политиката за Конфиденциалност (всички наричани „Условия”), описани по-долу. Ние може по всяко време да променим някое от тези Условия като осъвременим документите. Последната версия винаги ще е достъпна за Вас на тази страница. Вие се съгласявате, че ще преглеждате периодично Условията за ползване на Сайта и че действията Ви са обвързани с последната им актуална версия.     

 

Конфиденциалност

Нашата „Политика за конфиденциалност” също управлява взаимоотношенията между Сайта и посетителите му. 

 

Достъп до сайта

Вие съгласявате да не използвате никакъв друг софтуер, програми, приложения или средства за достъп, за влизане в компютърните системи на Фирмата, Сайта или отделни софтуери, собственост на „Фармаси БГ” ООД или да автоматизирате процеса на получаване, сваляне, прехвърляне или предаване на каквато и да била информация, съдържание, оферти от и към компютърните системи или програми, с изключение на програмите, познати като уеб браузъри или други програми, официално и писмено одобрени от „Фармаси БГ” ООД. Фирмата не е отговорна и не гарантира достъпа, скоростта и наличието на интернет като цяло и достъпа до сайта в частност.

Вие се съгласявате, че: (а) няма да използвате никакви роботи, скриптове или други средства за автоматизирано или ръчно копиране на нашите интернет страници или тяхното съдържание без нашето предварително писмено съгласие; (б) няма да използвате никакви устройства, програми и софтуери, за да пречите или да се опитвате да пречите на нормалната работа на сайта или на операциите, извършвани в него; (в) няма да извършвате действия, които да водят до необосновано или безпричинно натоварване на сайта; (г) няма да правите опити да разберете програмния код на сайта. Голяма част от информацията на сайта се осъвременява в реално време. Тя е наша собствена или ни е с прехвърлено право на ползване от трети лица. Вие се съгласявате да не копирате, възпроизвеждате или подражавате знаците за търговски марки, лога, дизайн, мото, слоугън или кодове, които идентифицират сайта, в каквито и да е метатагове, „скрити текстове”, информация, използвана за търсещите машини или други инструменти за търсене на информация, с цел пренасочване на посетителите на магазина.   

 

 

Информация и продуктови описания

Сайтът може да предоставя определени материали, новини, статистики, истории, снимки, мнения или друг вид информация (обобщено наричана „Информация”), която ние сме подготвили сами или сме придобили от други лица, включително прес-дайджести, журналисти, доставчици на статистическа информация, автори или други източници (обобщено наричани „Източници”). Ние не гарантираме за точността, изчерпателността, навременността или правилната последователност на Информацията, предоставяна чрез сайта. Вие се съгласявате, че нито Сайтът, нито Източниците му на информация са отговорни по някакъв начин за точността, изчерпателността, навременността или правилната последователност на Информацията или за каквито и да било взети решения, действия или бездействия, предприети от Вас на базата на Информацията. Освен това се съгласявате, че нито Сайтът, нито неговите Източници ще са отговорни за прекъсването или спирането на някаква Информация или продукт. Вие разбирате, че Информацията от Сайта не представлява препоръка или съвет за предприемане или непредприемане на определено действие. Освен това, Сайтът не гарантира, че продуктовите описания са точни, пълни, надеждни, осъвременени или безгрешни. Ако продукт, предлаган от Сайта, не отговаря на представеното описание, единствената компенсация е да го върнете бързо, неизползван и запазен.               

 

 

Комуникация

Сайтът може да Ви позволи да поставяте ревюта (прегледи), коментари, друго съдържание, предложения, въпроси, друга информация, стига тя да не е незаконна, заплашителна, обидна, дискриминираща, засягаща нечия интелектуална собственост, накърняваща нечии интереси, не представлява и не съдържа вируси, политически кампании, верижни писма и/или някаква форма на „спам”. Нямате право да използвате чужди имейли, за да се криете зад чуждо име или идентичност с цел да прикриете произхода на каченото съдържание. Сайтът си запазва правото (но не и задължението) да премахва или редактира такова съдържание, но не преглежда този вид съдържание постоянно. Ако вие качвате съдържание или материали, освен в случаите, когато ние сме заявили друго, за това съдържание ще се счита, че не е поверително и че Вие сте дали на Фирмата безвъзмездно, неограничено във времето право за ползване, възпроизвеждане, модифициране, превеждане, публикуване, разпространяване, без ограничение на медията и територията. Вие давате право на  Фирмата да дава името, което сте посочили във връзка с това съдържание. Вие гарантирате, че притежавате или контролирате правата върху материалите, които качвате на сайта, че съдържанието е коректно и че използването на тази информация няма да наруши нечии права и интереси, както и че ще компенсирате  Фирмата за всякакви претенции и щети, произтекли от съдържанието, което сте качили на сайта. Ние имаме правото, но не и задължението да следим, редактираме или сваляме от Сайта подобно съдържание. Не носим отговорност за съдържание, качено от Вас или трета страна.

Ние имаме право да използваме всяка идея, концепция, ноу-хау или техника, съдържаща се в която и да е комуникация или информация, която ни изпращате, за каквито и да било нужди, включително, но без да се ограничаваме до развитието и маркетирането на продукти.                   

 

 

Други партньорства

Други компании, освен  „Фармаси БГ” ООД и нейните поделения, могат да стопанисват складове, предоставят услуги или да продават продукти на Сайта. В допълнение на това, Сайтът може да предоставя линкове към други услуги или сайтове като част от него. Такива сайтове не се управляват и контролират от  Фирмата и Ние не поемаме и не носим никаква отговорност за техните предложения, продукти, услуги и съдържание. Вие трябва внимателно да прегледате тяхната Политика за Конфиденциалност и останалите условия за ползването им. 

Ние Ви даваме ограничено, отменяемо, неексклузивно право да създавате хиперлинкове  към нашата заглавна страница или към материалите и продуктите на Сайта, само в случай, че тези линкове не пречат на работата му и не представят продуктите и услугите по грешен или ощетяващ ни начин. В допълнение, освен с изрично писмено наше съгласие, не можете да слагате линкове, които предполагат някакво партньорство или взаимодействие с Вашия сайт и препоръчват продукти или услуги на него.    

 

 

Промени на сайта

Фирмата си запазва правото да модифицира, променя, спира временно или за винаги, всяка част от сайта без предварително предизвестие. Вие се съгласявате, че „Фармаси БГ” ООД не носи каквато и да е отговорност пред Вас или трети лица за подобни промени или спирания. 

 

Прекратяване на достъпа

Спазването на Условията за ползване на сайта са задължителна част от взаимоотношенията с нас. Неспазването, на което и да е от тези Условия е основание за прекратяване на остъпа Ви до Сайта. Вие с съгласявате, че Фирмата, по собствена преценка, с или без да Ви извести, има право да прекрати достъпа Ви до някой или всички страници на Сайта, както и да премахне сложена от вас информация. Вие се съгласявате, че Фирмата, не носи отговорност пред Вас или трети лица за прекратяване на достъпа Ви до Сайта.     


Популярни продукти

Доставка и връщане